tanie noclegi, apartamenty - rezerwacja przez Internet

Regulamin

1. Wprowadzenie

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania przez użytkownika z serwisu KrainaSmaku.net, zwanego dalej serwisem, którego właścicielem jest firma inTurs.net Ireneusz Bogdan z siedzibą w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 29/1, zwana dalej inTurs.net. Dokonanie jakiejkolwiek czynności lub skorzystanie z jakichkolwiek informacji prezentowanych w serwisie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Użytkownikiem w myśl niniejszego regulaminu jest każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z serwisu lub korzystająca z usług restauracji prezentowanych w serwisie lub wszystkie inne osoby korzystające z usług tychże restauracji będące z jej polecenia.

2. Rezerwacja stolika przez stronę WWW

Rezerwacji stolika przez stronę WWW dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rezerwacyjnego zamieszczonego w serwisie. Po dokonaniu rezerwacji inTus.net automatycznie podejmie próbę nawiązania telefonicznego połączenia z daną restauracją w celu potwierdzenia rezerwacji.

Jeśli rezerwacja dokonana została w godzinach pracy restauracji, próba ta zostanie podjęta bezzwłocznie po dokonaniu rezerwacji i będzie powtarzana przez maksymalnie 15 minut, aż do chwili uzyskania połączenia i przyjęcie lub anulowania rezerwacji na podany przez użytkownika termin.

Jeżeli rezerwacja dokonana została poza godzinami pracy restauracji, próba połączenia zostanie podjęta 15 minut po najbliższym otwarciu restauracji i będzie powtarzana przez maksymalnie 15 minut, aż do chwili uzyskania połączenia i przyjęcia lub anulowania rezerwacji na podany przez użytkownika termin.

Jeżeli do zamknięcia restauracji pozostało mniej niż 15 minut, próba połączenia zostanie podjęta bezzwłocznie po dokonaniu rezerwacji, a w wypadku braku odpowiedzi, zostanie wykonana ponownie 15 minut po najbliższym otwarciu restauracji i będzie powtarzana przez maksymalnie 15 minut, aż do chwili uzyskania połączenia i przyjęcia lub anulowania rezerwacji na podany przez użytkownika termin.

W momencie uzyskania przez inTurs.net informacji o przyjęciu lub anulowaniu rezerwacji przez restaurację, użytkownik otrzyma e-mailem i SMS-em (jeśli podał numer telefonu komórkowego) stosowną informację.

Jeśli restauracja nie odbierze połączenia w ciągu 15 minut, mimo minimum kilku prób nawiązania połączenia, użytkownik zostanie o tym poinformowany i kolejne trzy próby połączenia zostaną podjęte 60, 120 i 180 minut po dokonaniu rezerwacji, jednak nie później niż 90 minut przed godziną, na którą stolik został zarezerwowany. Jeśli któreś z tych prób wypadałyby po zamknięciu restauracji, to zostaną podjęte 15 minut po najbliższym otwarciu restauracji. Jeśli tak podjęte próby nawiązania połączenia nie przyniosą rezultatu, rezerwacja zostanie anulowana, a użytkownik otrzyma stosowną informację i będzie mógł dokonać w serwisie rezerwacji w innej restauracji.

3. Rezerwacja stolika za pomocą SMS

Rezerwacji stolika za pomocą SMS można dokonać na dziś (A), jutro (B) lub pojutrze (C) wysyłając na numer telefonu 666 490 490 wiadomość SMS o następującej treści RRRHHMMDXY, gdzie RRR oznacza podany w serwisie trzyznakowy kod restauracji; HHMM - godzinę i minuty, na którą chce się dokonać rezerwacji; D - oznacza dzień, na który chce się dokonać rezerwacji i przyjmuje wartości: A - dziś, B - jutro, C - pojutrze; X - oznacza liczbę osób, dla jakiej ma być dokonana rezerwacja, np. 1, 3, 12, itd.; Y - oznacza salę dla palących lub niepalących i przyjmuje wartości: S - dla palących, N - dla niepalących. Można pominąć parametry DXY. W przypadku ich pominięcia oznacza, że użytkownik chce dokonać rezerwacji na dziś dla dwóch osób w sali dla niepalących. Wielkość liter w wiadomości SMS nie ma znaczenia.

Po dokonaniu rezerwacji przez użytkownika za pomocą SMS inTus.net automatycznie podejmie próbę nawiązania telefonicznego połączenia z daną restauracją w celu potwierdzenia rezerwacji zgodnie ze schematem opisanym w pkt. 2 i potwierdzi rezerwację za pomocą zwrotnej wiadomości SMS, tak szybko jak to będzie możliwe.

4. Rabat za rezerwację

Dokonanie rezerwacji stolika, zarówno poprzez stronę WWW (pkt. 2), jak i za pomocą wiadomość SMS (pkt.3), a także za pośrednictwem numeru telefonu do rezerwacji stolików prezentowanego w serwisie, uprawnia użytkownika do otrzymania rabatu w wysokości określonej w serwisie, a restaurator zobowiązuje się udzielić tego rabatu na wszystkie dania i napoje zamówione przez użytkownika oraz wszystkie osoby mu towarzyszące.

5. Kupon rabatowy

Jeżeli użytkownik serwisu nie chce dokonywać rezerwacji, a chciałby otrzymać rabat w danej restauracji, może wygenerować kupon rabatowy. Kupon ten uprawnia do otrzymania rabatu w wysokości określonej w serwisie. Restaurator zobowiązuje się udzielić rabatu na wszystkie dania i napoje zamówione zarówno przez osobę posiadającą kupon, jak i wszystkie osoby jej towarzyszące.

Kupon może przybierać dwie formy - papierową lub elektroniczną w postaci wiadomości SMS.

Posiadacz kuponu zobowiązany jest do wręczenia kuponu papierowego lub podania kodu rabatowego z wiadomości SMS kelnerowi w chwili składania zamówienia lub najpóźniej w momencie poproszenia o rachunek.

Kupon rabatowy jest ważny przez 90 dni od chwili jego wygenerowania, tj. do daty podanej na kuponie lub w wiadomości SMS. Restaurator może uznać kupon jako ważny również po tej dacie. Udzielenie rabatu w takim przypadku jest jednoznaczne z uznaniem go przez restauratora jako ważny.

6. Zaproszenie

Jeżeli użytkownik serwisu nie jest zainteresowany rabatem, może wygenerować w serwisie zaproszenie na poczęstunek niespodziankę, pod warunkiem, że dana restauracja daje możliwość wygenerowania takiego zaproszenia. Zaproszenie to uprawnia do otrzymania poczęstunku w postaci specjalnej przekąski serwowanej przed lub po zamówionym posiłku. Restaurator zobowiązuje się wydać poczęstunek niespodziankę pod warunkiem zamówienia przez daną osobę minimum jednego dania i jednego napoju z karty menu restauracji.

Zaproszenie może przybierać dwie formy - papierową lub elektroniczną w postaci wiadomości SMS.

Posiadacz zaproszenia zobowiązany jest do wręczenia zaproszenia w formie papierowej lub podania numeru zaproszenia z wiadomości SMS kelnerowi w chwili składania zamówienia.

Zaproszenie jest ważne przez 90 dni od chwili jego wygenerowania, tj. do daty podanej na zaproszeniu lub w wiadomości SMS. Restaurator może uznać zaproszenie jako ważne również po tej dacie. Podanie poczęstunku niespodzianki w takim przypadku jest jednoznaczne z uznaniem zaproszenia przez restauratora jako ważnego.

7. Karta rabatowa

Jeżeli użytkownik serwisu nie chce dokonywać rezerwacji ani generować kuponów rabatowych lub zaproszeń, a chciałby otrzymywać rabat w danej restauracji, może korzystać z karty rabatowej, którą zamawia się na stronie www.karty.krainasmaku.net. Karta ta uprawnia do otrzymania rabatu w wysokości określonej w serwisie we wszystkich restauracjach tam prezentowanych. Wysokość rabatu może ulegać zmianie, ale nigdy nie może być niższa niż 7%. Restaurator zobowiązuje się udzielić aktualnie obowiązującego rabatu na wszystkie dania i napoje zamówione zarówno przez osobę posiadającą kartę, jak i wszystkie osoby jej towarzyszące.

Karta może przybierać dwie formy - plastikową lub papierową.

Posiadacz karty zobowiązany jest do jej okazania kelnerowi w chwili składania zamówienia lub najpóźniej w momencie poproszenia o rachunek.

Karta rabatowa jest ważna na okaziciela i można z niej korzystać w danej restauracji dopóki dana restauracja prezentowana jest w serwisie.

8. Konto dukatowe

Po zrealizowaniu przez użytkownika pierwszej rezerwacji lub po wykorzystaniu pierwszego kuponu rabatowego, zaproszenia albo skorzystaniu z karty rabatowej i po potwierdzeniu tego faktu w serwisie przez restauratora użytkownikowi zostanie automatycznie założone konto dukatowe, na którym będzie mógł gromadzić dukaty. Wydanie 1 PLN jest równoznaczne z zebraniem jednego dukata. Stan konta dukatowego będzie równy sumie rachunków - w zaokrągleniu w górę lub w dół do pełnego złotego (PLN) - zapłaconych w danej restauracji przez użytkownika i wszystkie osoby mu towarzyszące lub osoby przez niego polecone. Dukaty gromadzą się na koncie i należą do tej osoby, której login użyto do dokonania rezerwacji lub do wygenerowania kuponu rabatowego albo zaproszenia lub też użyto do zamówienia albo aktywowania karty rabatowej bez względu na to, czy dana osoba uczestniczyła w realizacji rezerwacji, kuponu rabatowego albo zaproszenia lub też była obecna w momencie użycia jej karty rabatowej.

Loginem identyfikującym użytkownika w serwisie jest jego adres e-mail, a w przypadku rezerwacji SMS (pkt. 3) numer telefonu. W przypadku korzystania przez użytkownika z dwóch różnych adresów e-mail lub dwóch różnych numerów telefonu do każdego adresu e-mail i do każdego numeru telefonu zostanie założone osobne konto dukatowe. Nie ma możliwości przenoszenia dukatów pomiędzy dwoma kontami. Istnieje natomiast możliwość jednokrotnego połączenia konta założonego na adres e-mail z kontem założonym na numer telefonu wraz z połączeniem stanu dukatów, jeżeli dany adres e-mail i numer telefonu należą do jednej osoby i nie były wcześniej powiązane odpowiednio z innym numerem telefonu lub adresem e-mail. Istnieje również możliwość zmiany powiązanych wcześniej adresu e-mail albo numeru telefonu na inne, pod warunkiem, że z nowym adresem e-mail albo z nowym numerem telefonu nie są powiązane jeszcze dukaty.

Po każdej zrealizowanej rezerwacji, po wykorzystaniu kuponu rabatowego lub zaproszenia albo po skorzystaniu z karty rabatowej restaurator zobowiązuje się podać w swoim panelu administracyjnym wydaną przez użytkownika kwotę, a tym samym poinformować użytkownika za pomocą automatycznie generowanej wiadomości e-mail lub SMS o aktualnym stanie konta dukatowego w jego restauracji. Restaurator zobowiązany jest do podania w panelu administracyjnym wydanej przez użytkownika kwoty najpóźniej do godz. 12:00 dnia następnego przypadającego po dniu zrealizowania rezerwacji, wykorzystania kuponu rabatowego lub zaproszenia albo skorzystania z karty rabatowej. Jeśli użytkownik nie otrzyma w tym czasie informacji o zwiększeniu stanu konta dukatowego, może zgłosić reklamację w ciągu 7 dni w serwisie poprzez swoje konto lub bezpośrednio w restauracji. Reklamacje złożone po tym terminie mogą nie zostać uwzględnione. W razie wątpliwości dokumentem potwierdzającym wydanie przez użytkownika lub przez osoby przez niego polecone określonej kwoty w danej restauracji jest paragon, rachunek lub faktura za usługi restauratora.

9. Bon gratisowy

Bon gratisowy jest bonem lojalnościowym i ma wartość 100 PLN, co oznacza, że bon ten uprawnia okaziciela do otrzymania darmowych dań lub napojów z menu danej restauracji o wartości 100 PLN. Użytkownik otrzymuje bon gratisowy w przydatku zebrania na swoim koncie dukatowym 1000 dukatów. Dukaty zbierać można poprzez realizację dokonanych w serwisie rezerwacji (pkt. 2 i 3), poprzez realizację wygenerowanych kuponów rabatowych (pkt. 5) lub zaproszeń (pkt. 6) albo poprzez skorzystanie z karty rabatowej (pkt. 7). Kwotę 1000 dukatów można zebrać wydając jednorazowo 1000 PLN lub może być ona sumą płatności dokonanych w danej restauracji (patrz pkt. 8).

Dukaty w danej restauracji można zbierać tak długo, jak długo dana restauracja jest obecna w serwisie. Po uzbieraniu 1000 dukatów w danej restauracji przez danego użytkownika zostanie mu automatycznie wygenerowany bon gratisowy, zawierający unikalny ciąg znaków (numer). Bon ten zostanie przesłany w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS na adres lub telefon użytkownika.

Bon gratisowy może przybierać dwie formy - papierową lub elektroniczną w postaci wiadomości SMS.

Posiadacz bonu gratisowego zobowiązany jest do okazania bonu gratisowego w formie papierowej lub wiadomości SMS kelnerowi w chwili składania zamówienia lub najpóźniej w momencie poproszenia o rachunek.

Bon gratisowy jest ważny przez 90 dni od chwili jego wygenerowania, tj. do daty podanej na bonie lub w wiadomości SMS. Bon gratisowy jest ważny na okaziciela, tzn. może być wykorzystany przez danego użytkownika lub dowolną osobę, której użytkownik go przekaże. Restaurator zobowiązuje się do bezwarunkowej realizacji bonu gratisowego na rzecz okaziciela pod warunkiem, że ważność bonu nie wygasła.

W przypadku niewykorzystania przez okaziciela całej wartości bonu, tj. zamówienia dań lub napojów o łącznej wartości nie przekraczającej 100 PLN, nie przysługuje mu zwrot różnicy (reszty). W przypadku zamówienia przez okaziciela dań lub napojów o większej wartości niż 100 PLN, zobowiązuje się on do dopłaty restauratorowi różnicy w cenie.

10. Zapraszanie innych osób

Użytkownik serwisu może zaprosić swoich znajomych do skorzystania z usług danej restauracji, podając ich dane podczas dokonywania rezerwacji. W momencie przyjęcia przez restaurację rezerwacji, zaproszone osoby zostaną o tym poinformowane za pomocą wiadomości e-mail i, jeśli użytkownik podał numer telefonu osób zapraszanych, wiadomości SMS.

Korzystając z możliwości powiadamiania innych osób o rezerwacji, poprzez podanie ich danych, użytkownik oświadcza, że posiada zgodę tych osób na przesyłanie im przez inTurs.net wiadomości e-mail i wiadomości SMS, informujących o przyjęciu rezerwacji oraz wiadomości e-mail z prośbą o wyrażenie opinii o danej restauracji.

W przypadku braku takiej zgody, użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność zarówno wobec w/w osób, jak i wobec inTurs.net za nieuprawnione przesłanie wiadomości na podany podczas rezerwacji adres e-mail lub numer telefonu, co oznacza, że w przypadku poniesienia jakichkolwiek szkód lub kosztów, wynikających z nieuprawnionego wysłania tych wiadomości, użytkownik zobowiązuje się do pełnego zadośćuczynienia tym szkodom lub do wyrównania kosztów. inTurs.net przysługuje również prawo do obciążenia użytkownika ewentualnymi kosztami postępowań sądowych, odszkodowań, kar będącymi konsekwencją nieuprawnionego wysłania wiadomości.

11. Anulowanie rezerwacji

Użytkownik serwisu w każdym czasie może anulować rezerwację, albo korzystając z linku znajdującego się w mailu z potwierdzeniem rezerwacji, albo wysyłając SMS na numer 666 490 490 o treści N.A, gdzie N oznacza numer rezerwacji, natomiast A jest to stały parametr oznaczający, że rezerwacja o podanym numerze ma zostać anulowana. Anulowania można dokonać jedynie z tego samego numeru telefonu, z którego została dokonana rezerwacja. inTurs.net samodzielnie, automatycznie poinformuje restaurację o anulowaniu przez użytkownika rezerwacji zgodnie z schematem powiadomień opisanym w pkt. 2.

12. Postanowienia ogólne

Promocje opisane w pkt. 4, 5, 6, 7 i 9 nie sumują się, co oznacza, że podczas jednej wizyty w restauracji użytkownik może skorzystać tylko z jednej z nich.

Promocje opisane w pkt. 4, 5, 6, 7 i 9 nie sumują się także z innymi ewentualnymi rabatami i promocjami organizowanymi przez restauratora z różnych innych okazji.

Zarówno restaurator, jak i inTurs.net dołożą wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach internetowych, w szczególności prezentowane ceny potraw i napojów, były aktualne, ale użytkownik serwisu przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Restaurator dołoży wszelkich starań, aby przygotować stolik w wybranej przez użytkownika podczas rezerwacji sali (oznaczonej w formularzu rezerwacyjnym jako Preferowana sala, a w formacie wiadomości SMS symbolem Y), ale zastrzega sobie prawo do zmiany tej sali ze względów technicznych lub organizacyjnych.

Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi wyłącznie użytkownik, co oznacza, że inTurs.net nie ponosi żadnej odpowiedzialności, za żadne szkody lub utracone korzyści, jakie mogłyby powstać w wyniku użycia informacji podanych w serwisie lub dostarczonych w jakikolwiek sposób przez serwis.

Odpowiedzialność za niedochowanie zobowiązań zawartych w pkt. 4, 5, 6, 7, 8 i 9 oraz za wszelkie usługi świadczone użytkownikowi serwisu w restauracji, w szczególności za usługi gastronomiczne, ponosi wyłącznie restaurator.

Podanie w serwisie adresu e-mail lub numeru telefonu jest jednoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika zgody na otrzymywanie wszelkich wiadomości e-mail lub wiadomości SMS związanych z usługami świadczonymi przez serwis.

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu są zastrzeżone. Żadna część serwisu nie może być kopiowana ani w całości, ani części lub wykorzystana w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody inTurs.net.

Prawem właściwym dla ewentualnych sporów pomiędzy użytkownikiem serwisu a inTurs.net jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy wg siedziby inTurs.net.

NoweNoce.pl - rezerwuj jeszcze wygodniej!